Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul. Piłsudskiego 26/28/30
23-100 Bychawa
tel. 081 566-94-93

Procedura składania wniosku o wydanie skierowania do Zakładu

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, od 1 lipca 2012r. zmianie ulega sposób kierowania świadczeniobiorców do tutejszego Zakładu.

 1. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent.
  Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski, zaświadczenie lekarskie, oraz następujące dokumenty:
  • kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  • zgodę świadczeniobiorcy na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, renty albo renty socjalnej, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego.
  • Ponadto prosimy o dołączenie do wniosku:
  • opisu badania radiologicznego klatki piersiowej (ważny 6 miesięcy)
 2. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy pacjent spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla osób dorosłych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późn. zm.)
 3. Pacjent składa skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z wywiadem pielęgniarskim i zaświadczeniem lekarskim oraz wymienionymi wyżej załącznikami bezpośrednio do tutejszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
 4. Z kompletem wypełnionych dokumentów należy zgłosić się do Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Kierownik udziela informacji o kolejności i o  przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.

Informacje ogólne

Adres:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Piłsudskiego 26/28/30
23-100 Bychawa


Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:
mgr Barbara Przybylska
tel. 81 566-94-75 lub 81 566-94-93


Zakład funkcjonuje od 1 stycznia 2009 roku w strukturze SP ZOZ w Bychawie. Organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Lublinie.
Zakład dysponuje 42 łóżkami, które mieszczą się w 15 pokojach dla podopiecznych dwu i trzy osobowych.

Zadaniem zakładu jest okresowe objecie całodobową pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia pacjentów przewlekle chorych oraz tych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielegnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu uzyskał 40 punktów lub mniej.
Do Zakładu nie może zostać przyjęty pacjent z chorobą psychiczną, uzależnieniem i /lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Wysokość opłaty jest ustalana na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w Zakładzie , ustala się nowa opłatę.
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.