Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Informacje ogólne

Adres:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Piłsudskiego 26/28/30
23-100 Bychawa
 
Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:
mgr Barbara Przybylska
tel. 81 566-94-75 lub 81 566-94-93
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy funkcjonuje od 1 stycznia 2009 roku w strukturze SP ZOZ w Bychawie. Organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Lublinie. Zakład dysponuje 44 łóżkami, które mieszczą się w 16 pokojach dla podopiecznych dwu i trzy osobowych.

Zadaniem zakładu jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia pacjentów przewlekle chorych oraz tych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielegnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Do Zakładu może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu uzyskał 40 punktów lub mniej.

Do Zakładu nie może zostać przyjęty pacjent z chorobą psychiczną, uzależnieniem i /lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18, ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest ustalana oparciu o dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje pobyty pacjentów ocenionych wyłącznie do 40 pkt wg skali Bartel, z wyłączeniem kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Wysokość opłaty jest ustalana na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w Zakładzie, ustala się nowa opłatę.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.