Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul. Piłsudskiego 26/28/30
23-100 Bychawa
tel. 081 566-94-93

Procedura składania wniosku o wydanie skierowania do Zakładu

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, od 1 lipca 2012r. zmianie ulega sposób kierowania świadczeniobiorców do tutejszego Zakładu.

 1. Z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent.
  Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski, zaświadczenie lekarskie, oraz następujące dokumenty:
  • kartę oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  • zgodę świadczeniobiorcy na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, renty albo renty socjalnej, lub decyzji o wysokości zasiłku stałego.
  • Ponadto prosimy o dołączenie do wniosku:
  • opisu badania radiologicznego klatki piersiowej (ważny 6 miesięcy)
 2. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, gdy pacjent spełnia kryteria objęcia świadczeniami gwarantowanymi udzielanymi w warunkach stacjonarnych, które realizowane są w zakładach opiekuńczo-leczniczych dla osób dorosłych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz. 1147, z późn. zm.)
 3. Pacjent składa skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z wywiadem pielęgniarskim i zaświadczeniem lekarskim oraz wymienionymi wyżej załącznikami bezpośrednio do tutejszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
 4. Z kompletem wypełnionych dokumentów należy zgłosić się do Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Kierownik udziela informacji o kolejności i o  przewidywanym terminie przyjęcia do zakładu.

Informacje ogólne

Adres:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
ul. Piłsudskiego 26/28/30
23-100 Bychawa


Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:
mgr Barbara Przybylska
tel. 81 566-94-75 lub 81 566-94-93


Zakład funkcjonuje od 1 stycznia 2009 roku w strukturze SP ZOZ w Bychawie. Organem założycielskim jest Starostwo Powiatowe w Lublinie.
Zakład dysponuje 42 łóżkami, które mieszczą się w 15 pokojach dla podopiecznych dwu i trzy osobowych.

Zadaniem zakładu jest okresowe objecie całodobową pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia pacjentów przewlekle chorych oraz tych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielegnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu uzyskał 40 punktów lub mniej.
Do Zakładu nie może zostać przyjęty pacjent z chorobą psychiczną, uzależnieniem i /lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Miesięczna opłata za pobyt w Zakładzie odpowiada 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. Wysokość opłaty jest ustalana na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie albo osób obowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w Zakładzie , ustala się nowa opłatę.
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.