Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzę


Informacja o zrealizowaniu projektu pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informacja o realizacji II i III etapu Projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
informuje

że w ramach Umowy nr 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/09-00-0343 zawartej w dniu 17.08.2010 r. z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działania 8.3. Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, współfinansowanego ze środków europejskich,

W okresie od 05.05.2011 do 30.06.2011r. zrealizował II etap Projektu, który swoim zakresem obejmował Instalację sieci komputerowej - Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w budynkach SP ZOZ Bychawa.

Prace budowlane polegały na wykonaniu sieci strukturalnych LAN w obiektach SP ZOZ Bychawa (Przychodnia Rejonowa, Magazyn, Kuchnia, Administracja, Szpital),
5 gminnych ośrodkach zdrowia w terenie: GOZ Zakrzew, GOZ Krzczonów, GOZ Wysokie, GOZ Jabłonna, GOZ Piotrowice i wykonanie sieci strukturalnej LAN w 5 wiejskich ośrodkach zdrowia: WOZ Chmiel, WOZ Bychawka, WOZ Stara Wieś, WOZ Giełczew, WOZ Kiełczewice.

Wykonanie sieci strukturalnych LAN:
1. Połączenia między budynkowe światłowodowe – obiekty SP ZOZ w Bychawie przy  ul. Piłsudskiego 28 (Przychodnia Rejonowa, Magazyn, Kuchnia, Administracja, Szpital):
- wykonanie kanalizacji teletechnicznej
- ułożenie kabli światłowodowych w wykonanej kanalizacji
- ułożenie kabli światłowodowych wewnątrz budynków

2. Wykonanie sieci teleinformatycznej
- rozbudowa instalacji w budynku Administracyjnym część Rehabilitacji
- modernizacja i rozbudowa instalacji w budynkach magazynu, kuchni i szpitala
- wykonanie instalacji w budynku Przychodni Rejonowej
- wykonanie instalacji w  GOZ Zakrzew, GOZ Krzczonów, GOZ Wysokie, GOZ Jabłonna, GOZ Piotrowice i WOZ Chmiel, WOZ Bychawka, WOZ Stara Wieś, WOZ Giełczew, WOZ Kiełczewice

3. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych
- konfiguracja routerów w sieci WAN
- konfiguracja przełączników zarządzanych w sieci LAN

III etap realizacji Projektu zakłada zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz  specjalistycznego oprogramowania medycznego i administracyjnego.

W dniu 15.07.2011r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz wdrożenie oprogramowania specjalistycznego (medycznego i administracyjnego) w SP ZOZ Bychawie.
Termin realizacji przewidziano na III i IV kwartał 2011 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.198.983,51 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 2.196.502,00 PLN, w tym dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 1.867.026,69 PLN
i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu (zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 25.10.2010 r.).

 

Informacja o zawarciu umowy na realizację projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego
w SPZOZ w Bychawie


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie informuje, że w dniu 17.08.2010  została zawarta umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego nr: 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/09-00-0343 o dofinansowanie Projektu pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.3 Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych.
Projekt dotyczący wdrożenia systemu informatycznego oraz zakupu sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego obejmuje swoim zakresem:

  1. Modernizacje istniejącej infrastruktury sieciowej w kompleksie budynków SPZOZ w Bychawie oraz Gminnych i Wiejskich Ośrodkach Zdrowia wchodzących w skład SPZOZ w Bychawie.
  2. Zakup i instalacja oraz konfiguracja serwerów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.
  3. Zakup i instalacja oprogramowania.
  4. Zakup sprzętu diagnostycznego i laboratoryjnego.


Całkowita wartość projektu wynosi 2 199 320,20 PLN, w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 196 502,00 PLN. Wartość dofinansowania w formie płatności ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2007-2013 nie przekroczy kwoty 1 867 026,69 PLN i będzie stanowić nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

Informacja o zakupie sprzętu w ramach projektu pn. "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

informuje

że w ramach Umowy nr 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/09-00-0343 zawartej w dniu 17.08.2010 r. z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działania 8.3. Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, współfinansowanego ze środków europejskich,
Zrealizował w IV kwartale 2010 r., I etap Projektu, który swoim zakresem obejmował zakup sprzętu medycznego:

  1. Zakup Koagulometru do oznaczania układu krzepnięcia automatyczny o wartości 80 250,00 zł
  2. Zakup Analizatora biochemicznego o wartości 170 023,00 zł
  3. Zakup Aparatu pasowego do analiz moczu o wartości 19 599,19 zł
  4. Zakup Zestawu endoskopowego o wartości 265 318,49 zł
  5. Zakup Aparatu RTG z podłogową kolumną lampy RTG o wartości  344 000,00 zł
  6. Zakup Aparatu RTG jezdny do zdjęć przyłóżkowych o wartości 102 992,50 zł
Koagulometr automatyczny do oznaczania układu krzepnięcia Analizator biochemiczny
Aparat paskowy do analiz moczu Zestaw endoskopowy
Zestaw endoskopowy Aparat RTG z podłogową kolumną lampy
Aparat RTG jezdny do zdjęć przyłóżkowych

 

Zakupiony sprzętu specjalistyczny przez SP ZOZ w Bychawie poprawił możliwości diagnostyczne i lecznicze w placówce. Stworzone zostały nowoczesne warunki leczenia pacjentów, a większość badań wykonywana jest na miejscu, bez konieczności transportowania chorego do innych szpitali.
Realizacja I etapu Projektu ułatwiła dostęp ludności do usług na wysokim poziomie. Zakupiona infrastruktura służy wszystkim, którzy wymagają hospitalizacji, wysokospecjalistycznych badań bez ograniczeń na wiek, płeć czy rasę.

II etap realizacji Projektu zakłada instalację sieci komputerowej w budynkach SP ZOZ w Bychawie.

Termin realizacji przewidziano na II kwartał 2011 r.

III etap realizacji Projektu zakłada zakup sprzętu komputerowego, serwerów oraz  specjalistycznego oprogramowania medycznego i administracyjnego.
Termin realizacji przewidziano na III i IV kwartał 2011 r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.198.983,51 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 2.196.502,00 PLN, w tym dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 1.867.026,69 PLN
i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu (zgodnie z Aneksem nr 2 z dnia 25.10.2010 r.).


Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.