Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Projekty Unijne

„Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ w Bychawie”

PROJEKT

„Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej
w SPZOZ w Bychawie”

W dniu 30.07.2018 r. lek. med. Piotr Wojtaś – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie podpisał umowę o dofinansowanie projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod tytułem „Wdrożenie e-usług i modernizacja infrastruktury informatycznej w SPZOZ Bychawa”.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z usługami świadczonymi on-line, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, celem zwiększenia dostępności oraz jakości usług medycznych, jak również podniesienia efektywności zarządzania placówką i zapewnienie możliwości długofalowego rozwoju. W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie jednostki do założeń dotyczących informatyzacji placówek ochrony zdrowia m.in. wymagań prawnych z zakresu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

W ramach realizacji projektu zostanie wdrożony zintegrowany system informatyczny, umożliwiający prowadzenie dokumentacji elektronicznej oraz 5 usług świadczonych on-line na poziomie min transakcyjnych (e-Rejestracja, e-Recepta, e-Kontrahent, e-Dokumentacja,
e-Wyniki). Szpital zostanie wyposażony w infrastrukturę IT, co umożliwi sprawną obsługę stale narastającej ilości informacji, przy wciąż zwiększających się wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa, stabilności i wydajności systemów, przy uwzględnieniu potrzeb odbiorców usług publicznych dotyczących świadczeń zdrowotnych.

            Całkowita wartość projektu: 1 775 753,18 zł. Wnioskowane dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego wynosi 1 509 390,20 zł.

            Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018-2019.

Informacja o zrealizowaniu projektu pt.: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informacja o realizacji II i III etapu Projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
informuje

że w ramach Umowy nr 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/09-00-0343 zawartej w dniu 17.08.2010 r. z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działania 8.3. Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, współfinansowanego ze środków europejskich,

W okresie od 05.05.2011 do 30.06.2011r. zrealizował II etap Projektu, który swoim zakresem obejmował Instalację sieci komputerowej - Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w budynkach SP ZOZ Bychawa.

Prace budowlane polegały na wykonaniu sieci strukturalnych LAN w obiektach SP ZOZ Bychawa (Przychodnia Rejonowa, Magazyn, Kuchnia, Administracja, Szpital),
5 gminnych ośrodkach zdrowia w terenie: GOZ Zakrzew, GOZ Krzczonów, GOZ Wysokie, GOZ Jabłonna, GOZ Piotrowice i wykonanie sieci strukturalnej LAN w 5 wiejskich ośrodkach zdrowia: WOZ Chmiel, WOZ Bychawka, WOZ Stara Wieś, WOZ Giełczew, WOZ Kiełczewice.

Czytaj więcej: Informacja o realizacji II i III etapu Projektu "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup...

Informacja o zakupie sprzętu w ramach projektu pn. "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie"

 

 

 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

informuje

że w ramach Umowy nr 14/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-053/09-00-0343 zawartej w dniu 17.08.2010 r. z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu: „Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Bychawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura społeczna, Działania 8.3. Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia – projekty realizowane przez szpitale – zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów informatycznych, współfinansowanego ze środków europejskich,
Zrealizował w IV kwartale 2010 r., I etap Projektu, który swoim zakresem obejmował zakup sprzętu medycznego:

Czytaj więcej: Informacja o zakupie sprzętu w ramach projektu pn. "Wdrożenie systemu informatycznego oraz zakup...

Podkategorie

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.