Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

POLITYKA JAKOŚCI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie według obowiązujących aktów prawnych i oczekiwań pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.  
 Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym zakładzie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.Cele jakościowe stojące przed naszym zakładem to: 
•    rozszerzenie zakresu świadczonych usług,
•    poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
•    poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług zakładu,
•    dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów i osób zatrudnionych,
•    ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Realizacja tych celów następuje poprzez:
•    stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości osób zatrudnionych, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
•    zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
•    stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
•    udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
•    przystosowywanie pomieszczeń do obowiązujących standardów,
•    analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających placówkę oraz osoby zatrudnione w zakładzie,
•    zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju zakładu.
 
Kierownictwo SP ZOZ w Bychawie dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania weryfikuje politykę jakości dostosowując ją do zmieniających się warunków.
Powyższa polityka jest znana osobom zatrudnionym oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom. W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe okresowo weryfikowane przez Kierownictwo zakładu.          
Dyrekcja zakładu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.


                                                                        Dyrektor 

                                                                 SP ZOZ w Bychawie
                                                                             

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.