Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI - Wydanie II

POLITYKA JAKOŚCI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie według obowiązujących aktów prawnych i oczekiwań pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym zakładzie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

Cele jakościowe stojące przed naszym zakładem to:
• rozszerzenie zakresu świadczonych usług,
• poprawa standardu oferowanych usług medycznych,
• poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług Zakładu,
• dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów i osób zatrudnionych,
• ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Realizacja tych celów następuje poprzez:
• stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości osób zatrudnionych, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,
• zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,
• stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,
• udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,
• przystosowywanie pomieszczeń do obowiązujących standardów,
• analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających placówkę oraz osoby zatrudnione w Zakładzie,
• zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Zakładu.

Kierownictwo SP ZOZ w Bychawie, dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania, weryfikuje politykę jakości przystosowując ją do zmieniających się warunków.
Zakład zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych, oddziaływania na środowisko podejmowane są
w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.
Powyższa polityka jest znana osobom zatrudnionym oraz podana do wiadomości wszystkim zainteresowanym pacjentom.
W oparciu o ogólne cele jakościowe opracowane są cele szczegółowe, okresowo weryfikowane przez Kierownictwo Zakładu.
Dyrekcja Zakładu zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

 

Dyrektor

SP ZOZ w Bychawie

Bychawa 2017-04-10
Wydanie II

POLITYKA JAKOŚCI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie według obowiązujących aktów prawnych i oczekiwań pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.  
 Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszym zakładzie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2008.

Czytaj więcej: POLITYKA JAKOŚCI

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.