Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny dla Pacjentów Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

Szanowni Państwo,

dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Pacjentów jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, adres: ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa zwany dalej „Szpitalem”.

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych

Szpital przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, udzielania i zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane przez czas jaki jest wymagany szczególnymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej

Inspektor Ochrony danych

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez szpitala możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail:

 

Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Pacjenci mają prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • sprostowania swoich danych osobowych,

  • usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/ Pani danych osobowych z naszej bazy danych), chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

  • przenoszenia danych osobowych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.