Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Wiadomość
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View Privacy Policy

  View e-Privacy Directive Documents

  View GDPR Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach POZ zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia powinny przyjmować pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu.

 • Do zakresu opieki należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
 • Jeżeli jesteś ubezpieczony, masz prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie 3 razy w ciągu roku.
 • Jeżeli jesteś ubezpieczony i zmieniłeś miejsce zamieszkania oraz w sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz z innych przyczyn niezależnych od Ciebie, masz prawo do ponownego wyboru.
 • W przypadku dokonania wyboru lub zmiany lekarza POZ, nie ma konieczności składania deklaracji wyboru pielęgniarki POZ i położnej POZ (każdą z ww. deklaracji pacjent ma prawo złożyć osobno, również w innych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej).

Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny.

Co to oznacza dla pacjenta?

 

Pacjent zgłasza się do lekarza POZ zawsze, gdy ma problem zdrowotny. To ten lekarz kieruje całym procesem leczenia. Jeśli pacjent czegoś nie rozumie, nie wie jaką podjąć decyzję odnośnie leczenia, może porozmawiać o tym z lekarzem POZ.

Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wyda konieczne skierowania.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku. Na podstawie zleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wykonuje zastrzyki i zabiegi w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta.

Położna POZ realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych,
 • podejmuje działania w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

Zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych), udzielane są bez skierowania oraz realizowane przez lekarzy i pielęgniarki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 dnia danego do godz. 8.00 dnia następnego.

Ubezpieczeni w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Informacje na temat działania tych placówek powinny być dostępne w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej na tablicy ogłoszeń, w rejestracji, u lekarza POZ oraz na drzwiach przychodni.

Lekarz dyżurujący w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udziela porad:

 • w przychodni;
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych);
 • telefonicznie.

W dni ustawowo wolne od pracy po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielanej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zabiegi te mogą być wykonywane w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta. 

Transport sanitarny

Transport sanitarny

Skierowanie: Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 • z bezpłatnego transportu sanitarnego korzysta pacjent wymagający podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej, w celu kontynuacji i zachowania ciągłości leczenia, a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia skorzystanie ze środków transportu publicznego (bez względu na schorzenie);
 • z transportu sanitarnego częściowo płatnego (NFZ pokrywa 40% kosztów) pacjent może skorzystać, gdy jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy osoby trzeciej, ale wymaga pomocy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Transport sanitarny w POZ

 • skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 • transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:
  • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) - z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
  • dla zachowania ciągłości leczenia;
  • przewozu z miejsca zamieszkania na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala);
  • przewozu z miejsca zamieszkania w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych (np. badań) wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza poz.

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem. Zasady odpłatności są takie same, jak w przypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.

 

Transport sanitarny „daleki” w POZ

Z transportu „dalekiego” w POZ pacjent może skorzystać w następujących sytuacjach:

1. w związku z korzystaniem - z przyczyn losowych - ze świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju  

·         transport do domu, gdy pacjent musiał skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą, a stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do domu. Taki transport jest realizowany od granicy Polski do miejsca Twojego zamieszkania;

·         transport do szpitala (kontynuacja leczenia), gdy pacjent wymaga kontynuacji leczenia w kraju, a stan jego zdrowia pozwala na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem. W takim przypadku przysługuje transport od granicy Polski do szpitala, który jest położony najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta i w którym możliwe jest kontynuowanie leczenia.

Do granicy z Polską transport zapewnia opieka medyczna z kraju, w którym się leczyliśmy.

2. w związku z leczeniem na terenie Polski

·         kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie pacjent musi skorzystać ze świadczeń konkretnej poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o więcej niż 120 km, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na samodzielne dotarcie do poradni. Transport w obydwie strony przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do najbliższej placówki medycznej, która udzieliła świadczeń;

·         kiedy ze względów medycznych pacjent musi korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których odległość od miejsca zamieszkania przekracza 120 km, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem.

Aby skorzystać z transportu sanitarnego ,,dalekiego” w POZ pacjent (ktoś z rodziny bądź opiekun prawny) powinien wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek taki należy złożyć w oddziale Funduszu, do którego należysz. 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.