Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Dla Pacjenta

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach POZ zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia powinny przyjmować pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej i zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne w przychodni lub w domu.

  • Do zakresu opieki należą świadczenia zdrowotne, profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób wewnętrznych i pediatrii udzielane w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
  • Jeżeli jesteś ubezpieczony, masz prawo do swobodnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki i położnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie 3 razy w ciągu roku.
  • Jeżeli jesteś ubezpieczony i zmieniłeś miejsce zamieszkania oraz w sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz z innych przyczyn niezależnych od Ciebie, masz prawo do ponownego wyboru.
  • W przypadku dokonania wyboru lub zmiany lekarza POZ, nie ma konieczności składania deklaracji wyboru pielęgniarki POZ i położnej POZ (każdą z ww. deklaracji pacjent ma prawo złożyć osobno, również w innych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej).

Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad ubezpieczonym oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny.

Co to oznacza dla pacjenta?

Czytaj więcej: Podstawowa Opieka Zdrowotna 

Opłaty

SPZOZ w Bychawie.

Zarządzenie nr 20/2014 Dyrektora SPZOZ  w sprawie wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne osobom nieubezpieczonym oraz innym nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych  oraz świadczenia inne niż finansowane ze środków publicznych lub środków zobowiązanych do tego podmiotów

Zarządzenie nr 6/2014  Dyrektora SPZOZ  w sprawie wysokości opłat pobieranych za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Zarządzenie nr 8/2014  Dyrektora SPZOZ  w sprawie wysokości opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny.

Laboratorium ALAB

  SPZOZ  W  BYCHAWIE  INFORMUJE
 
             BADANIA  DIAGNOSTYCZNO-LABORATORYJNE     WYKONYWANE  SĄ W  LABORATORIUM  ANALITYCZNYM W BYCHAWIE,  UL.  PIŁSUDSKIEGO 26/28/30  przez firmę  zewnętrzną w ramach zawartej umowy z ALAB Laboratoria Sp. z o.o.


 
Materiały do badań pobierane są w godz. 8:00-11:00
Wyniki wydawane są w godz. 7:30-8:00 , 15:00-18:00

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.