Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://www.spzoz.bychawa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2006-08-24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- elementy nietekstowe w serwisie nie mają przypisanej poprawnie sformułowanej alternatywy tekstowej
- brak odpowiedniej struktury nagłówków
- nawigacja z klawiatury – brak zaznaczonego głównego menu

STRONA W TRAKCIE PRZEBUDOWY

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- nawigacja klawiaturą
- opcja kontrastu
- opcja powiększenia czcionki
- responsywność

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publicznych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Markiem Gierczyńskim drogą mailową na adres e-mail: Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 81 566 94 37. Tą samą drogą można

składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https:/www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba: budynek Administracyjny

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony północnej, wejście ogólnodostępne w godzinach pracy 730 - 1530 ilość stopni 5, wraz podjazdem dla wózków inwalidzkich tylko na parter. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca poruszanie się osób mających trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny korytarz. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. W budynku administracji SPZOZ w Bychawie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy. SPZOZ w Bychawie nie posiada aplikacji mobilnych.

Ośrodek Rehabilitacji i Fizjoterapii

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony zachodniej, wejście ogólnodostępne w godzinach pracy 730 - 1900, z możliwością wjazdu wózków inwalidzkich. Dla osób na wózkach dostępny korytarz. Zapewniony jest dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. W Ośrodku Rehabilitacji i Fizjoterapii SPZOZ w Bychawie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy. Ośrodek Rehabilitacji i Fizjoterapii SPZOZ w Bychawie nie posiada aplikacji mobilnych.

Przychodnia Rejonowa w Bychawie

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony północnej, wejście ogólnodostępne w godzinach pracy 700 - 1900 ilość stopni 7, z możliwością wjazdu wózków inwalidzkich tylko na parter. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca poruszanie się osób mające trudności w poruszaniu się. Dla osób na wózkach dostępny korytarz. Zapewniony jest dostęp do toalety dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. W budynku Przychodni Rejonowej SPZOZ w Bychawie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma windy. SPZOZ w Bychawie nie posiada aplikacji mobilnych.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wszystkie wejścia są ogólnodostępne przez całą dobę. Dwa z nich są usytułowane od strony głównej ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pierwsze wejście ilość stopni 7, brak podjazdu dla osób na wózkach. Drugie wejście – łącznik pomiędzy budynkiem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego a Szpitalem posiada 6 stopni, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Trzecie wejście zlokalizowane od strony budynku Administracji przez Izbę Przyjęć. Wejście na poziomie zerowy. Brak stopni. Możliwy wjazd wózkiem inwalidzkim. Budynek posiada dwie windy usytuowane w łączniku pomiędzy Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym a Szpitalem. Zapewniony jest dostęp do toalet dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. W budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie ma pętli indukcyjnych. SPZOZ w Bychawie nie posiada aplikacji mobilnych.

Szpital Powiatowy

Do budynku prowadzą 3 wejścia, ogólnodostępne przez całą dobę. Wejście główne od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego ilość stopni 11, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca poruszanie się osób niepełnosprawnych. Drugie wejście jest zlokalizowane w łączniku pomiędzy budynkiem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego a Szpitalem, posiada 6 stopni. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Trzecie wejście zlokalizowane od strony południowej przez Izbę Przyjęć Szpitala, usytuowane na poziomie zerowym. Możliwy wjazd wózkiem inwalidzki. Szpital korzysta z dwóch dźwigów osobowych znajdujących się w łączniku. Dla osób na wózkach dostępny korytarz. Dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących. W Szpitalu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma pętli indukcyjnych ani aplikacji mobilnych.

W/w lokalizacje mają wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.