Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36 w Bychawie

Bychawa dn. 19.09.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości lokalowej w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36 w Bychawie.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 200629.
2. W skład nieruchomości wchodzi samodzielny lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 37,19 m² oraz udział 3719/80005 w nieruchomości wspólnej – w prawie wieczystego użytkowania gruntu
(nieruchomości objętej KW 95753) oraz współwłasności części wspólnych budynku zlokalizowana w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Bychawie , przy ul. Piłsudskiego 36.
 Lokal położony jest na II piętrze , składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal w dobrym stanie techniczno-użytkowym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  45 200,00 zł /słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych/
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 460,00 zł /słownie : czterysta sześćdziesiąt  złotych/
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości   4 520,00 zł / słownie : cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych/na konto SPZOZ w Bychawie nr:
11 1020 3176 0000 5102 0013 4114
w  terminie do dnia 22 października 2007r.

Wadium wpłacone przez, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, powodów, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
5. Przetarg odbędzie się dnia 24 października 2007r. o godz. 10.00 w stołówce kuchni szpitalnej SP ZOZ w Bychawie ul Piłsudskiego 26
Dyrektor SP ZOZ w Bychawie może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
6. Lokal można oglądać dnia 2007.09.28 i 2007.10.18  w godz.10-14.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ w Bychawie
 nr tel. 081 56 60 318 wew. 34.

Konferencja Ogólnopolski Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Bychawie

Dyrektor i Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ w Bychawie mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Bychawy i okolic
na konferencję „Ogólnopolski  Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy”.
Konferencja odbędzie się w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 81 (sala gimnastyczna)
dnia 26 czerwca 2007 r. o godzinie 11.30.

Program konferencji:

11.30 – 12.30 – „Rola i zadania Inspekcji Sanitarnej w aspekcie Ustawy o chorobach zakaźnych
z dn. 6.09.2001 r.” – lek. med. Barbara Tłuczkiewicz, Dyrektor Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie

12.30 – 13.00 – przerwa

13.00 – 13.25 – „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na Lubelszczyźnie” – mgr Konrad Tarnowski,
referent Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

13.25 – 14.25 – „Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy” – Prof. dr hab. Jan Kotarski, Kierownik Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Prezes Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego

Informacje dodatkowe dotyczące ogłoszenia przetargu "Zaciągnięcie długoterminowego ..."


W związku z sugestiami potencjalnych Wykonawców zamówienia
dotyczącymi elementów prognozy finansowej zakład uszczegółowi przygotowane materiały dotyczące prognozy w terminie do 11. 08.2006 r.
Jednocześnie wraz z elementami prognozy finansowej zakład prześle zainteresowanym zaświadczenia dotyczące zobowiązań publiczno- prawnych tj.
     •  Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach (Urząd Skarbowy)
     •  Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatą składek na ZUS
     •  Deklaracje podatkowe CIT 8 za lata 2004,2005
Dodatkowo zostanie dołączona opinia bankowa z banku prowadzącego rachunek bieżący.
Pozostałe informacje finansowe:
1) Program restrukturyzacji szpitala
2) Sprawozdanie finansowe za lata 2003-2005
3) Informacje o strukturze zadłużenia szpitala zostaną przygotowane we wcześniej podanym terminie (tj. do 04.08.2006) i przesłane na pisemny wniosek zainteresowanych.


Jednocześnie SP ZOZ informuje, że wadium należy wnieść w wysokości 12 500 zł dwanaście tysięcy pięćset złotych
( omyłkowo wpisano kwotę 125 tys.)

Wmurowanie kamienia węgielnego

W dniu 23-04-2006 odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szpitala
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.