Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Informacja z przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA
PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGOW dniu 24 października 2007 r. o godz. 10:00 w stołówce kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie ul. Piłsudskiego 26 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony – licytacja.

Przedmiot przetargu:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej, w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36 w Bychawie.
1. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 200629.
2. W skład nieruchomości wchodzi samodzielny lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 37,19 m² oraz udział 3719/80005 w nieruchomości wspólnej – w prawie wieczystego użytkowania gruntu (nieruchomości objętej KW 95753) oraz współwłasności części wspólnych budynku zlokalizowana w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 36.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 12 oferentów, tj.:
1.    Marzec Agnieszka
2.    Grabczyńska Jadwiga
3.    Winiarczyk Mariusz
4.    Janik Sławomir
5.    Korba Marcin
6.    Janik Katarzyna Beata i Robert Sławomir
7.    Piekarz Zofia
8.    Kozieł Mariusz Jarosław
9.    Jargiło Krzysztof
10.     Komorowski Wiesław, Komorowski Tomasz
11.    Rakuś Jolanta i Marek
12.    Sawicka Agnieszka Małgorzata,
którzy w wyznaczonym terminie wpłacili wadium w kwocie 4 520,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 45 200,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to: 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100), uzyskana po jej trzykrotnym ogłoszeniu.
Osobą wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości został:
Mariusz Winiarczyk, zamieszkały: Urszulin 33, 23-100 Bychawa.

Bychawa, dnia 24 października 2007 r.

Uroczyste otwarcie Nowego Budynku Szpitala w Bychawie


W dniu 13.10.2007 o godz. 11:00 odbyła się uroczystość otwarcia Nowego Budynku Szpitala w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 26.

Zaproszenie na "Białą Niedzielę" w dniu 14-10-2007

Dyrektor SPZOZ w Bychawie Piotr Wojtaś i Starosta Lubelski Paweł Pikula serdecznie
zapraszają na „Białą Niedzielę” dnia 14 października 2007 r. w godz. 9:00 – 14:00,
Przychodnia Rejonowa w Bychawie, ul. Piłsudskiego 26

Oferujemy konsultacje specjalistów:
kardiologa, pulmonologa, ginekologa, ortopedy, gastrologa, urologa,
chirurga naczyniowego, radiologa, neurologa, pediatry, internisty

Zapewniamy bezpłatne badania:
  • pomiaru ciśnienia tętniczego, EKG
  • pomiaru cukru we krwi, cholesterolu,  trójglicerydów, PSA
  • pojemności płuc (spirometria)
  • USG, mammografii
  • densytometrii (badanie na osteoporozę)
  • porady dermokonsultantek oraz badanie Dopplera przeprowadzone przez chirurga naczyniowego w Ambulansie Programu „Zyskaj  Zdrowie”


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36 w Bychawie

Bychawa dn. 19.09.2007r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości lokalowej w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36 w Bychawie.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 200629.
2. W skład nieruchomości wchodzi samodzielny lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 37,19 m² oraz udział 3719/80005 w nieruchomości wspólnej – w prawie wieczystego użytkowania gruntu
(nieruchomości objętej KW 95753) oraz współwłasności części wspólnych budynku zlokalizowana w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Bychawie , przy ul. Piłsudskiego 36.
 Lokal położony jest na II piętrze , składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Lokal w dobrym stanie techniczno-użytkowym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  45 200,00 zł /słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych/
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 460,00 zł /słownie : czterysta sześćdziesiąt  złotych/
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
3. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Nie zgłoszono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w ustawowym terminie.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości   4 520,00 zł / słownie : cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych/na konto SPZOZ w Bychawie nr:
11 1020 3176 0000 5102 0013 4114
w  terminie do dnia 22 października 2007r.

Wadium wpłacone przez, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, powodów, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
5. Przetarg odbędzie się dnia 24 października 2007r. o godz. 10.00 w stołówce kuchni szpitalnej SP ZOZ w Bychawie ul Piłsudskiego 26
Dyrektor SP ZOZ w Bychawie może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
6. Lokal można oglądać dnia 2007.09.28 i 2007.10.18  w godz.10-14.
Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ w Bychawie
 nr tel. 081 56 60 318 wew. 34.

Konferencja Ogólnopolski Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Bychawie

Dyrektor i Pielęgniarka Naczelna SP ZOZ w Bychawie mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Bychawy i okolic
na konferencję „Ogólnopolski  Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy”.
Konferencja odbędzie się w Zespole Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 81 (sala gimnastyczna)
dnia 26 czerwca 2007 r. o godzinie 11.30.

Program konferencji:

11.30 – 12.30 – „Rola i zadania Inspekcji Sanitarnej w aspekcie Ustawy o chorobach zakaźnych
z dn. 6.09.2001 r.” – lek. med. Barbara Tłuczkiewicz, Dyrektor Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie

12.30 – 13.00 – przerwa

13.00 – 13.25 – „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na Lubelszczyźnie” – mgr Konrad Tarnowski,
referent Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

13.25 – 14.25 – „Profilaktyka pierwotna i wtórna raka szyjki macicy” – Prof. dr hab. Jan Kotarski, Kierownik Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Prezes Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.