Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej SPZOZ w Bychawie

Bychawa, 17.06.2008r.

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

- Pielęgniarki Naczelnej SP ZOZ w Bychawie
  Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZiOS z 29-03-1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 300).
  Dokumenty określone w Rozporządzeniu MZiOS z 19-08-1998r. (Dz. U. Nr 115, poz. 749) proszę kierować pod adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa, tel. (0-81) 566-01-22, fax: (0-81) 566-01-15, w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, z adnotacją na kopercie „Konkurs” podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Nowe numery telefonów

W związku z modernizacją sieci telefonicznej oraz wymianą centralki telefonicznej uprzejmie informujemy, że uległa zmianie numeracja telefonów w SPZOZ w Bychawie. Dzięki wykorzystaniu linii cyfrowych ISDN rozszerzona została numeracja o nowe numery co pozwoliło na zamianę wszystkich numerów które dotychczas były osiągalne tylko za pośrednictwem numerów wewnętrznych na numery miejskie (tzn. 081 566-94-xx). Dzięki temu do każdego miejsca w SPZOZ można dodzwonić się bezpośrednio wybierając numer miejski. Dotychczasowe stare numery miejskie zachowują swoją ważność. Poniżej zamieszczamy aktualny spis wszystkich telefonów w SPZOZ, nowe numery zostały wyróżnione pogrubioną czcionką zostały:

ADMINISTRACJA
ul. Piłsudskiego 28
Dyrektor 081 566-01-22
081 566-94-41
Sekretariat 081 566-01-22
081 566-94-41
fax. 081 566-01-15
Główny Księgowy 081 566-01-22
081 566-94-53
Kadry 081 566-94-50
Księgowość 081 566-94-52
Księgowość płace 081 566-94-54
Specj. d/s bhp 081 566-94-41
Dział Analiz i marketingu 081 566-21-28
081 566-94-81
Statystyka Medyczna 081 566-94-83
Kuchnia Kierownik 081 566-94-61
Dietetyczka 081 566-94-72
Apteka Szpitalna 081 566-94-51
Apteka ogólnodostępna "Vita Longa" 081 566-00-84
081 566-94-86
Konserwatorzy 081 566-94-59
Kotłownia Olejowa 081 566-94-78
Sterylizacja 081 566-94-60
Konserwator sprzętu medycznego 081 566-94-82
ul. 11-go Listopada 9
Kierownik Techniczno-Gospodarczy 081 566-03-18 w. 33
Biuro Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - tel./fax 081 566-03-18 w. 34
Magazyn Główny 081 566-03-18 w. 31
Pralnia 081 566-03-18 w. 36
Kotłownia 081 566-03-18 w. 35
PRZYCHODNIA REJONOWA
ul. Piłsudskiego 30
Rejestracja 081 566-01-83
081 566-01-34
081 566-94-71
Kierownik Przychodni 081 566-94-70
Naczelna pielęgniarek 081 566-94-40
Pielęgniarka koordynująca 081 566-94-62
Lekarz ogólny 081 566-94-65
Poradnia otolaryngologiczna/medycyny pracy 081 566-94-67
Poradnia chirurgii ogólnej 081 566-94-69
Poradnia gruźlicy i chorób płuc 081 566-94-80
Poradnia dermatologiczna/Zdrowia Psychicznego 081 566-94-74
Poradnia pediatryczna 081 566-94-73
Poradnia ginekologiczno-położnicza 081 566-94-84
Pracownia RTG 081 566-94-64
Pracownia EKG 081 566-94-85
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 081 566-94-68
ul. Piłsudskiego 28
Poradnia neurologiczna 081 566-94-88
Poradnia rehabilitacyjna 081 566-94-87
ul. Piłsudskiego 22
Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu 081 566-00-31
SZPITAL POWIATOWY
ul. Piłsudskiego 26/28A
Izba Przyjęć081 566-02-82
081 566-94-57
Oddział Chorób Wewnętrznych 081 566-02-83
Ordynator 081 566-94-45
Gabinet Lekarski 081 566-94-44
Dyżurka Pielęgniarek 081 566-94-43
Pielęgniarka Oddziałowa 081 566-94-46
Oddział Dziecięcy 081 566-00-83
Gabinet Lekarski 081 566-94-58
Dyżurka Pielęgniarek 081 566-94-56
Oddział dla Przewlekle Chorych081 566-02-19
Gabinet Lekarski 081 566-94-93
Dyżurka Pielęgniarek I piętro 081 566-94-90
Dyżurka Pielęgniarek II piętro 081 566-94-92
Oddziałowa 081 566-94-91
RATOWNICTWO MEDYCZNE
ul. Piłsudskiego 30
Telefon alarmowy 999
Dyspozytor 081 566-00-99
081 566-94-63

Informacja z przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego

INFORMACJA Z PRZEPROWADZENIA
PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGOW dniu 24 października 2007 r. o godz. 10:00 w stołówce kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie ul. Piłsudskiego 26 przeprowadzony został przetarg ustny nieograniczony – licytacja.

Przedmiot przetargu:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej, w skład której wchodzi lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 36 w Bychawie.
1. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 200629.
2. W skład nieruchomości wchodzi samodzielny lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 37,19 m² oraz udział 3719/80005 w nieruchomości wspólnej – w prawie wieczystego użytkowania gruntu (nieruchomości objętej KW 95753) oraz współwłasności części wspólnych budynku zlokalizowana w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 36.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono 12 oferentów, tj.:
1.    Marzec Agnieszka
2.    Grabczyńska Jadwiga
3.    Winiarczyk Mariusz
4.    Janik Sławomir
5.    Korba Marcin
6.    Janik Katarzyna Beata i Robert Sławomir
7.    Piekarz Zofia
8.    Kozieł Mariusz Jarosław
9.    Jargiło Krzysztof
10.     Komorowski Wiesław, Komorowski Tomasz
11.    Rakuś Jolanta i Marek
12.    Sawicka Agnieszka Małgorzata,
którzy w wyznaczonym terminie wpłacili wadium w kwocie 4 520,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 45 200,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu to: 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100), uzyskana po jej trzykrotnym ogłoszeniu.
Osobą wyłonioną w przetargu jako nabywca nieruchomości został:
Mariusz Winiarczyk, zamieszkały: Urszulin 33, 23-100 Bychawa.

Bychawa, dnia 24 października 2007 r.

Uroczyste otwarcie Nowego Budynku Szpitala w Bychawie


W dniu 13.10.2007 o godz. 11:00 odbyła się uroczystość otwarcia Nowego Budynku Szpitala w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 26.

Zaproszenie na "Białą Niedzielę" w dniu 14-10-2007

Dyrektor SPZOZ w Bychawie Piotr Wojtaś i Starosta Lubelski Paweł Pikula serdecznie
zapraszają na „Białą Niedzielę” dnia 14 października 2007 r. w godz. 9:00 – 14:00,
Przychodnia Rejonowa w Bychawie, ul. Piłsudskiego 26

Oferujemy konsultacje specjalistów:
kardiologa, pulmonologa, ginekologa, ortopedy, gastrologa, urologa,
chirurga naczyniowego, radiologa, neurologa, pediatry, internisty

Zapewniamy bezpłatne badania:
  • pomiaru ciśnienia tętniczego, EKG
  • pomiaru cukru we krwi, cholesterolu,  trójglicerydów, PSA
  • pojemności płuc (spirometria)
  • USG, mammografii
  • densytometrii (badanie na osteoporozę)
  • porady dermokonsultantek oraz badanie Dopplera przeprowadzone przez chirurga naczyniowego w Ambulansie Programu „Zyskaj  Zdrowie”


Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.