Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotówkowego na okres 2 lat w kwocie 750 000,00 zł. Oferty należy składać do dnia: 2014-10-23 do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, szczegóły w załączonych plikach.

Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

o g ł a s z a
konkurs na świadczenie usług zdrowotnych

I. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w zakresie:
ZADANIE 1 - wykonywanie  badań tomografii komputerowej;
ZADANIE 2 - wykonywanie  badań rezonansu magnetycznego;
ZADANIE 3 - wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych;
ZADANIE 4 - transport sanitarny typu „S”.

II. Materiały Informacyjne (MI) zawierające szczegółowe warunki konkursu oraz pozostałe załączniki można otrzymać w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Bychawa ul. Piłsudskiego 26/28/30 C lub pobrać ze strony internetowej www.spzoz.bychawa.pl.
III. Umowy na świadczenie usług zdrowotnych zawarte będą na okres 12 miesięcy począwszy od 01.01.2015 r.
IV. Oferty w zamkniętych kopertach należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ul. Piłsudskiego 28 23-100 Bychawa w terminie do dnia 22 września 2014 r. do godz. 11.00.
V. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 września 2014 r. godz. 11.30 w Sekcji Zamówień Publicznych SP ZOZ Bychawa ul. Piłsudskiego 26/28/30 C.
VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 7 dni od daty złożenia ofert.
VIII. Skargi i protesty dotyczące konkursu można składać w formie pisemnej w sekretariacie
SP ZOZ Bychawa. Szczegółowe zasady zawierają Materiały Informacyjne.
IX. SP ZOZ Bychawa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu do składania ofert.

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora

ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Bychawie, ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r, w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorca (Dz. U. z 2012r., poz. 182) oraz ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.)

Więcej szczegółów w załączniku (PDF) poniżej.

 

 

Attachments:
Download this file (SKMBT_22314080711100.pdf)Konkurs na Dyrektora SPZOZ Bychawa417 kB2014-08-07

Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę środków czystościowych, papierów i worków do SPZOZ Bychawa"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostawę środków czystościowych, papierów i worków do SPZOZ Bychawa".

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa do dnia 05.08.2014 r. do godz. 12:00. Szczegóły dotyczące przygotowania oferty w załączonych poniżej plikach. Termin składania ofert został przesunięty do dnia 06.08.2014 r. do godz. 12:00

Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę środków czystościowych, papierów i worków pielęgnacyjnych do SPZOZ Bychawa"

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Dostawę środków czystościowych, papierów i worków pielęgnacyjnych do SPZOZ Bychawa".

Oferty należy składać w Sekretariacie SP ZOZ Bychawa, ul. M. J. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa do dnia 25.07.2014 r. do godz.13:00. Szczegóły dotyczące przygotowania oferty w załączonych poniżej plikach.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.