Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bychawie
ogłasza konkurs na stanowisko

Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

 

Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z póź. zm.),  §4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2018, poz.393) oraz Regulaminie Konkursu opracowanego i przyjętego przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 52/2020 Dyrektora SPZOZ w Bychawie z dnia 13.08.2020 r.

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
ul. Piłsudskiego 28
23-100 Bychawa

2. Stanowisko objęte konkursem

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Bychawie

3. Wymagania kwalifikacyjne

1) tytuł zawodowy lekarza, tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia z dziedziny medycyny,
2) prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,
3) minimum 8 lat pracy w zawodzie.

4. Wymagania dodatkowe

1) wykazanie się wiedzą z zakresu organizacji i zarządzania podmiotami leczniczymi,
2) znajomość zasad gospodarki finansowanej w podmiotach leczniczych,
3) umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem.

 5. Wymagane dokumenty

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo,
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,
6) Koncepcja pracy na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa (max 4 strony A4)
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
8) Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
9) Zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę lekarską o niezaleganiu w opłaceniu składek członkowskich na rzecz samorządu lekarskiego oraz o niekaralności wydane przez Okręgowy Sąd Lekarski.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, zamieszczając na niej swoje imię
i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego osobiście (Sekretariat SPZOZ w Bychawie w godzinach od 7:30 do 15:30) lub pocztą w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: SPZOZ w Bychawie, ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa (decyduje data wpływu do Sekretariatu SPZOZ w Bychawie).
Na kopercie kandydata umieszcza się adnotację o treści: „Konkurs na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa” oraz swoje imię i nazwisko, adres a także niezbędny do kontaktu nr telefonu i adres e-mail.
Dokumenty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone nadawcy.

7. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 20 dni po upływie terminu składania ofert.

8. O terminie i miejscu posiedzenia, na którym zostaną przeprowadzone rozmowy z kandydatami, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie pisemnie oraz pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

9. Kandydaci mogą wystąpić o udostepnienie dokumentów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ w Bychawie po złożeniu przez nich oświadczenia o wykorzystaniu uzyskanych informacji wyłącznie do celów uczestnictwa w konkursie.
Udostępnianie materiałów, o których mowa odbywa się przez wyłożenie ich do wglądu w Sekretariacie Dyrektora SPZOZ w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 28 w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

10. Informacje, o których mowa powyżej udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ w Bychawie w zakładce „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

11. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej i stronie BIP SPZOZ w Bychawie.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! W trakcie korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka”, ang. „cookies”), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Kontynuacja korzystania ze strony www.spzoz.bychawa.pl bez dokonania wyżej wspomnianych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej uznana zostaje za wyrażenie zgody przez użytkownika na wykorzystywanie plików cookie.