Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Konkurs na stanowisko Ordynatora Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Bychawie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

 

w porozumieniu z Lubelską Izbą Lekarską w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Ordynatora Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Bychawie

 

 

Wymagane kwalifikacje od kandydata na stanowisko Ordynatora Chorób Wewnętrznych

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151, poz.896).

 

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. poz.182,
z późn. zm.) oraz:

- oświadczenie pisemne o niekaralności

- złożenie wypełnionej ankiety o przebiegu pracy zawodowej kandydata ( druk dostępny w LI L w Lublinie oraz Sekcji ds. Pracowniczych SPZOZ w Bychawie).

- opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych

 

Kopie dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, a na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

Dokumenty, w zamkniętej kopercie, opatrzone imieniem i nazwiskiem, adresem, numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Ordynatora Chorób Wewnętrznych”

należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w Sekcji ds. Pracowniczych SPZOZ w Bychawie ( liczy się data stempla pocztowego).

lub przesłać w tym terminie na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie; 23-100 Bychawa , ul. Piłsudskiego 28

 

Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie ul Chmielna 4.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala w Bychawie są dostępne w sekretariacie w dni powszednie w godz. od 7:30 do 15:05, a także można je zaczerpnąć ze strony: www. spzoz.bychawa .bip.lubelskie.pl

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.