Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie
w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie, ogłasza konkurs na stanowisko
 Pielęgniarki Naczelnej SPZOZ w Bychawie

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MZ z 20 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 896).
Dokumenty określone w Rozporządzeniu MZ z 6 lutego 2012 r. (DZ. U. poz. 182) proszę kierować pod adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie,
ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa, tel. (0-81) 566-01-22, fax: (0-81) 566-01-15,

w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej” podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata.
Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 90 dni od dnia zakończenia przyjmowania dokumentów w przypadku konkursu na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej SPZOZ w Bychawie
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskiwać w siedzibie podmiotu, w godzinach pracy od 730 do 1505 na pisemny wniosek.
Należność będzie zapłacona przelewem z naszego konta po przesłaniu faktury VAT. Osobą reprezentującą zakład jest Dyrektor SPZOZ w Bychawie – lek. med. Piotr Wojtaś.

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.